Polityka Prywatności

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującym prawem. Może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie.

Administrator przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane w koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa.

Administrator przechowuje dane przez okres określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.